Photo Stories: Terror Incognita: Terror Incognita

GEORGIA. Pankisi Gorge, a Chechen refugee settlement. September. 2008.  Entrance of Pankisi gorge.
Terror Incognita

GEORGIA. Pankisi Gorge, a Chechen refugee settlement. September. 2008. Entrance of Pankisi gorge.